Regulamin

REGULAMIN TURNUSU REHABILITACYJNEGO organizowanego przez ZURiS Zawiercie

 1. Zakaz spożywania alkoholu na terenie ośrodka.
 2. Osoby bez właściwego skierowania, dowodu wpłaty (nie dotyczy rezerwacji dokonanych przez Zakłady Pracy Chronionej), nie będą przyjmowane do ośrodka.
 3. Zakaz palenia tytoniu wewnątrz ośrodka, w którym odbywa się turnus, prócz wyznaczonych do tego miejsc.
 4. Obowiązkiem uczestnika turnusu jest zaopatrzenie się na własny koszt w leki, które musi przyjmować stale.
 5. Punktualne stawianie się na zajęcia oraz posiłki.
 6. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć rekreacyjnych w celu zachowania bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami.
 7. Zapoznanie się z programem turnusu.
 8. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie terenu ośrodka w przypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie terenu ośrodka wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Opiekunowie obowiązani są pomagać osobie niepełnosprawnej.
 10. Przestrzeganie ciszy nocnej.
 11. Zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących turnusu kierownikowi turnusu bądź też organizatorowi w czasie trwania turnusu. Uwagi zgłaszane po odbyciu turnusu nie będą uwzględniane.
 12. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia ośrodka rehabilitacyjnego. Za zniszczenia odpowiada uczestnik turnusu rehabilitacyjnego.
 13. Ośrodek oraz Organizator turnusu rehabilitacyjnego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze stanowiące własność uczestnika.
 14. Przestrzeganie wewnętrznego regulaminu ośrodka rehabilitacyjnego oraz wszelkich uwag kierownika turnusu.

NIE PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ USUNIĘCIE Z TURNUSU REHABILITACYJNEGO.

Niniejszy regulamin dostępny jest u organizatora turnusu oraz kierownika turnusu.